www.remuszko.pl Zalewski
wróć do tekstu głównego

Komunikat kurii krakowskiej
w sprawie
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Od dłuższego już czasu opinia publiczna w Polsce poruszona jest wystąpieniami Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, kapłana Archidiecezji Krakowskiej, dotyczącymi kontaktów i współpracy niektórych duchownych ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Na podstawie statusu pokrzywdzonego Ks. Isakowicz-Zaleski uzyskał dostęp do materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej. Przygotowując publikację na ten temat, rozpoczął przegląd zasobów archiwalnych sporządzonych przez etatowych pracowników SB, a więc wrogów Kościoła.

Kierując się często emocjami, w wielu wystąpieniach i wywiadach, nagłaśnianych w środkach przekazu, zaczął upowszechniać częściowe wyniki swoich poszukiwań, kierując poważne oskarżenia pod adresem niektórych biskupów, księży i zakonników.

Ks. Zaleski swoimi publicznymi wypowiedziami oraz listami kierowanymi do oskarżanych przez siebie osób, kwestionuje ich dobre imię. Niektóre z tych osób już zmarły i nie mogą się bronić. Inne nie dysponują materiałami, jakie na ich temat zgromadziła bezpieka, i także są pozbawione możliwości uczciwej obrony.

Kuria Metropolitalna w Krakowie otrzymuje wiele zapytań od wiernych, czy działalność Ks. Isakowicza-Zaleskiego licuje z powołaniem kapłańskim. Powołaniem kapłana jest budowanie jedności ludu Bożego, jedności opartej na prawdzie, miłości, nawróceniu, przebaczeniu i pojednaniu.

Działalność Ks. Zaleskiego przeczy tym podstawowym wartościom, narusza poważnie komunię Kościoła. Wypacza obraz kapłana, który staje się inkwizytorem, niemiłosiernym i bezwzględnym oskarżycielem.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poważnie nadużył zaufania Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolity Krakowskiego, który mając na względzie jego sytuację jako człowieka represjonowanego przez Służbę Bezpieczeństwa, zezwolił mu na prowadzenie badań dotyczących wyłącznie represji, które go osobiście spotkały w okresie PRL.

Ks. Zaleski złożył w Wydawnictwie "Znak" maszynopis swojej książki, którą wydaje na własną odpowiedzialność. Ks. Kardynał Metropolita Krakowski zastrzega sobie prawo do oceny moralnej publikacji, której autorem jest kapłan (kan. 827 § 3).

Ponieważ dotychczasowe wypowiedzi Księdza w mediach wywoływały zgorszenie wiernych, wpływały niszcząco na wspólnotę Kościoła i wypaczały obraz kapłana katolickiego, Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski otrzymał polecenie powstrzymania się od wszelkich publicznych wypowiedzi, zwłaszcza w środkach społecznego przekazu, na temat kontaktów i współpracy niektórych duchownych z Służbą Bezpieczeństwa PRL.

Arcybiskup Metropolita Krakowski z całą powagą podejmuje problem oskarżeń niektórych duchownych o współpracę ze służbami bezpieczeństwa totalitarnego państwa. Ocena ich postaw i ewentualnej winy oraz odpowiedzialności powinna dokonać się zgodnie z zasadami etycznymi opracowanymi przez Komisję "Pamięć i Troska" powołaną przez Metropolitę Krakowskiego i przyjętymi przez Konferencję Episkopatu Polski w "Memoriale" z dnia 25ásierpnia 2006ár. Zadanie to Ks. Kardynał zlecił kompetentnym osobom dysponującym historyczną wiedzą i doświadczeniem. Prawda powinna prowadzić do przebaczenia, pojednania i zgody, a nie do rozbijania jedności Kościoła.

ks. Piotr Majer kanclerz Kurii
Kraków, dnia 17 października 2006 r.

(podaję za "Rzeczpospolitą" z 18 października 2006 - Stanisław Remuszko)